Transparency Portal

1.- Informació institucional i organitzativa

Informació institucional

El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) és un institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva seu és al campus de la Ciutadella de la UPF, a Barcelona. Les nostres activitats de recerca se centren en l’economia internacional i la macroeconomia, entesos en un sentit ampli, és a dir, incloent-hi creixement, cicles econòmics, economia monetària, macroeconometria, comerç i finances internacionals, geografia econòmica, etc… Atès el seu origen, localització i esperit, intenta emfatitzar la dimensió europea d’aquests camps d’estudi.

El nostre objectiu és promoure recerca amb els estàndards acadèmics més alts. Sempre en contacte amb aquesta dimensió de recerca, també volem ser un focus de formació i de divulgació de noves idees. Estem de sort de tenir molt a prop el Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i de ser una unitat acadèmica de la Barcelona School of Economics. Col·laborem amb les dues institucions en moltes activitats de recerca I docència.

Les nostres activitats de recerca són portades a terme per un grup d’investigadors propis, així com pels investigadors associats de la comunitat de la UPF. Tots compartim un compromís amb la missió final del CREI: contribuir a una millor comprensió del funcionament de l’economia en la societat contemporània. Aquesta comprensió, basada en l’estudi rigorós, és necessària per tal d’assolir una millora en el disseny de polítiques i institucions, que permetin augmentar el creixement econòmic i, en últim terme, el benestar dels ciutadans d’arreu del món.

Organigrama i òrgans de govern

El CREI és una institució sense ànim de lucre, creada mitjançant el decret 279/1994 del 4 de novembre del 1994 de la Generalitat de Catalunya. El seu màxim òrgan de govern és el Consell Rector nomenat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. El seu President és el Conseller del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i està format per vuit membres externs que representen el govern català i la UPF.

El CREI és un centre CERCA. La Institució CERCA és l’agència que engloba els centres de recerca que reben finançament de la Generalitat de Catalunya.

El Comitè Científic Extern aplega un elevat nombre d’economistes de reconegut prestigi internacional. La seva missió és l’assessorament sobre el funcionament del CREI i l’avaluació de la producció científica dels investigadors del CREI i les seves activitats.

A continuació es mostra l’organigrama de la institució:

Director del CREI

El Director del CREI és el Dr. Jaume Ventura

Data d’actualització: 23/06/2021

El CREI va ser creat mitjançant el decret 279/1994 del 4 de novembre del 1994 de la Generalitat de Catalunya. Els Estatuts del CREI han estat adaptats als diferents canvis legislatius i als canvis estructurals produïts en el seu Consell Rector. L’Estatut de constitució i les adaptacions i modificacions dels Estatuts del centre es poden consultar a continuació:

Personal

El personal del CREI es classifica en personal de recerca i personal administratiu i de suport. La composició actual del personal del CREI es pot consultar al següent document:

El CREI no disposa de personal adscrit provinent d’empreses privades amb caràcter permanent, en compliment d’allò establert a la legislació actual en matèria de transparència. D’altra banda, el CREI no disposa d’òrgans de representació sindical ni de posicions d’alliberats sindicals.

Convocatòries de personal
La convocatòria de personal investigador es fa cada mes d’octubre i es publiquen les posicions existents a la pàgina web principal del CREI, i a diversos mitjans específicament adreçats a economistes.

En cas de disposar de convocatòries per a personal administratiu, o per a col·lectius específics, les posicions a cobrir es publiquen a la pàgina web principal del CREI.

Així mateix, les convocatòries també es publiquen a la web Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.

Memòria d’activitats

Per a més informació sobre l’activitat de recerca del CREI, es pot consultar la Memòria Anual del CREI de l’any 2020 on queden recollides les activitats i objectius assolits pel centre.

2.- Informació econòmica, comptable i patrimonial

Pressupostos

Els pressupostos aprovats per a l’exercici 2021 són els següents:

Els pressupostos executats i liquidats per a l’exercici 2020 són els següents:

Els indicadors inclosos en els pressupostos de l’exercici 2021, pròrroga dels de l’exercici 2020, són els següents:

Comptes anuals

Els comptes anuals del CREI corresponents a l’any 2020 es poden consultar al següent document:

Inventari de béns mobles i immobles

Per l’escriptura pública de 22 de juliol de 2008, el CREI va adquirir, per import de 3.540.000 euros, les plantes segona, tercera i quarta de l’edifici on estan ubicades les instal·lacions del centre i que tenen una superfície total de 1.739 m2.

Es consideren béns mobles de valor especial aquells que tenen un valor igual o superior a 207.000 euros. El CREI no ha adquirit cap bé per aquest import o superior.

3.- Contractació pública i convenis

Contractació pública

El CREI es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva qualitat de consorci públic adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la seva consideració com a poder adjudicador.

L’objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència en els procediments de concurrència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l’ús eficient dels fons públics mitjançant la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa per al CREI.

El CREI disposa de l’accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es permet donar publicitat via Internet a les convocatòries de licitacions del CREI, la seva adjudicació i tota aquella informació rellevant relativa als contractes que se celebrin: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=13000&reqCode=viewDetail&keyword=crei&idCap=206134&ambit=1&

Així mateix, el CREI publica periòdicament els contractes menors realitzats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya: https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

Convenis

El CREI formalitza convenis de col·laboració amb altres entitats de recerca i organismes que donen suport a l’activitat d’investigació del centre. Actualment el CREI té formalitzats els següents convenis: convenis

4.- Pla d’Igualtat

El 30 de juny del 2016 el consell rector del CREI va aprovar el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
Actualment el Comitè d’Igualtat d’Oportunitats està format pels investigadors Vladimir Asriyan i Elisa Giannone.

5.- Codi de Conducta

El 5 de setembre del 2019 el consell rector del CREI va aprovar la seva adhesió al Codi de Conducta del Centres CERCA.

La professora Nuria Sebastián (Vice presidenta de CERCA) ha estat nomenada Ombudsperson de CERCA així com Ombudsperson del CREI. En cas de qualsevol conflicte ètic, en la seva qualitat d’Ombudsperson del CREI, es pot contactar la professora Sebastián mitjançant el correu electrònic ombudsperson@cerca.cat.

6.- Altra informació

Per a qualsevol informació addicional, escriviu-nos a crei@crei.cat

Última actualització: 8 de juliol del 2021
NOTA: Aquest portal s’actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent, i com a mínim es realitzarà una revisió de la informació el 31 de gener i el 31 de juliol de l’any en curs.