Privacy Notice

Visiting this website does not imply that the user is obliged to provide any personal information. In the event that the user provides some information of a personal nature, the data collected on this website will be used in accordance with the provisions of the General Regulation of Data Protection (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 (GDPR) and the Organic Law 3/2018, of December 5, concerning Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights (LOPD-GDD).

CREI will be the Controller of the data provided by the users. In accordance, we have created and kept updated the corresponding data processing register provided through the web.

Users who provide personal data, expressly and unequivocally consent to the processing of their data by CREI, in order to respond to questions that are asked and/or inform about our services. In this sense, the data will be preserved during the established legal deadlines. The collected data will not be transferred unless the consent of the party concerned is previously obtained, except in the case of legal obligation or to perform services contracted with CREI.

In accordance with the provisions in the regulations on Protection of Personal Data, CREI has taken appropriate security measures and has installed the necessary technical means and measures to prevent the loss, misuse, alteration, processing or unauthorized access to the databases and the theft of personal data. Likewise, CREI is committed to notifying, within the established period, any interference that affects processing.

At any time, you have the option to exercise your rights to access and to information, rectification, objection, deletion, restriction and transfer set forth in the GDPR and LOPD-GDD. To this end, you may contact CREI:

  • by sending a registered letter by regular mail to CREI’s main office (ref. Protection of personal data).
  • by sending an email to the Data Protection Officer: dpo@crei.cat.

Please, include the following information: full name, ID/NIE/Passport and description of the right you are exercising. CREI is committed to answering within the legal deadline provided.

Should you need further information, please do not hesitate to contact us by email: at crei@crei.cat.


AVÍS DE PRIVACITAT

Visitar aquesta web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En el cas que l’usuari ho faci, les dades recollides en aquest portal web seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (en endavant LOPD-GDD).

De les dades facilitades pels usuaris, en serà responsable del tractament el Centre de Recerca en Economia Internacional (en endavant CREI). En aquest sentit, hem creat i mantenim actualitzat el corresponent registre de tractament sobre les dades personals que ens faciliteu en aquesta web.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera expressa i inequívoca el tractament de les seves dades pel CREI, amb la finalitat de respondre les preguntes que se’ns formulin i/o informar puntualment dels nostres serveis. En aquest sentit, es conservaran les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió, tret que prèviament s’obtingui el consentiment de l’interessat, tret d’obligació legal o en cas que fos necessari per dur a terme els serveis contractats al CREI.

De conformitat amb el previst en la normativa sobre protecció de dades personals, el CREI ha adoptat les mesures de seguretat adequades i ha instal·lat els mitjans i les actuacions tècniques pertinents per tal d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat a les bases de dades i el robatori de les dades personals. Així mateix, es compromet a notificar, dins del termini establert, qualsevol intromissió que afecti el tractament.

En qualsevol moment, l’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés i informació, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat previstos al RGPD i a la LOPD-GDD. A tal efecte, l’usuari pot contactar amb el CREI:

  • Enviant una carta certificada per correu ordinari al Centre (ref. protecció de dades personals).
  • Enviant un correu electrònic al nostre delegat de protecció de dades a través del correu electrònic següent: dpo@crei.cat.

A la sol·licitud han de figurar les dades següents: el nom complet de l’usuari, el número de DNI/NIE/passaport i la descripció del dret exercit. El CREI es compromet a contestar en el termini legal previst.

Si voleu obtenir més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres a través del correu electrònic crei@crei.cat.