Cookies Policy

1.- Introduction

This site uses both own and third-party cookies to improve the user’s experience and to offer contents adapted to his/her interests, by personalizing advertising spaces.

By registering and/or just browsing (with the browser enabled to accept cookies), the user accepts the installation of cookies, unless s/he objects, as detailed in this cookies policy.

Our cookies policy is subject to regular updates. Its purpose is to help the user understand our use of cookies, the aim of the cookies used, as well as the options the user has to manage them.

Users can access this info anytime through the link provided in the website. They may also change their preferences on the acceptance of cookies through their browser options.

2.- What is a cookie?

A cookie is a small text file, stored in the user’s browser via the website. Cookies facilitate the use and browsing of the website and are essential for the functioning of the internet, while providing numerous advantages in the provision of interactive services

3.- Cookies used

Our website has no memory enough to retain information about users. So when you either finish browsing, close the browser or go to another website, you will not be recognized as the same user. Cookies ensure that when you visit our site again, you are recognized/identified as a user and your preferred interests provided the first time you visited our website will be applied again.

There are different types of cookies and they are used for different purposes. Cookies differ depending on the function, duration and who stores them in a website.

Our website uses the following types of cookies:

  • Technical cookies: we use technical cookies to make our website work properly.
  • Functional cookies: we also use functional cookies to remember the user’s preferences and to help him/her use our website in an efficient and effective way. For instance, to remember the language chosen by the user, his/her searches… These functional cookies are not strictly necessary for the proper functioning of our website but they add usefulness/functionality and improve the user’s experience.
  • Analytical cookies: we use analytical cookies to understand how our users make use of the website, to detect what works and what does not, to optimize and improve the website and to ensure our users continue considering our website interesting and relevant. The data collected includes websites the user visited, the type of platform used, the date/time information and other data such as the number of clicks made in a specific website, the mouse movements, the search words used, and the text entered when using our website.

The cookies we use have a variable lifetime. The maximum lifetime set in some of them is 5 years from the last visit to our website. The user can erase the cookies from his/her browser anytime. We recommend consulting the help option in your browser to obtain information on the different options about the management of cookies.


Política de cookies

1.- Introducció

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de l’usuari i oferir continguts adaptats als seus interessos, mitjançant la personalització d’espais publicitaris.

Amb el registre en la pàgina web i/o la mera navegació (amb el navegador habilitat per acceptar cookies), l’usuari accepta la instal·lació de cookies, llevat que s’hi oposi, segons es detalla en aquesta política de cookies.

La nostra política de cookies està subjecta a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar a comprendre l’ús que fem de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com les opcions que té l’usuari per gestionar-les.

Els usuaris poden accedir a aquesta informació en tot moment a través de l’enllaç habilitat a la pàgina web. Així mateix, podran modificar les seves preferències sobre l’acceptació de cookies a través de les opcions del seu navegador.

2.- Què és una cookie?

Una cookie és un petit arxiu de text que, a través de la pàgina web, s’emmagatzema en el navegador de l’usuari. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per la pàgina web i són essencials pel funcionament d’Internet, alhora que aporten innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius.

3.- Cookies utilitzades

La nostra pàgina web no té memòria per retenir informació sobre els usuaris. Així doncs, quan finalitzi la navegació, tanqui el navegador o accedeixi a una altra pàgina web, no se’l reconeixerà com el mateix usuari. Les cookies també asseguren que quan torni a visitar la nostra pàgina web, aquesta el reconegui com a usuari i podrà aplicar les preferències que va determinar la primera vegada que va accedir a la nostra pàgina web.

Existeixen diferents tipus de cookies i s’utilitzen per diferents propòsits. Les cookies es poden diferenciar segons la funció, la durada i qui les emmagatzema en una pàgina web.

La nostra pàgina web utilitza els següents tipus de cookies:

  • Cookies tècniques: utilitzem cookies tècniques per fer que la nostra pàgina web funcioni correctament.
  • Cookies funcionals: també utilitzem cookies funcionals per recordar les teves preferències i per ajudar a utilitzar la nostra pàgina de forma eficient i eficaç. Per exemple, recordar l’idioma preferit a l’usuari, les seves cerques. Aquestes cookies funcionals no són estrictament necessàries per al funcionament de la nostra pàgina web, però li afegeixen funcionalitat i milloren la seva experiència com a usuari.
  • Cookies analítiques: utilitzem cookies analítiques per entendre com utilitzen la pàgina els nostres usuaris, per detectar què funciona i què no, per optimitzar i millorar la pàgina web i per assegurar-nos que els nostres usuaris segueixin considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant. Les dades que recollim inclouen les pàgines web que l’usuari ha visitat, el tipus de plataforma que utilitza, la informació de data/hora i dades com el nombre de clics que ha fet en una pàgina determinada, els moviments del ratolí i desplaçaments, les paraules de cerca que utilitza, i el text que escriu quan utilitza la nostra pàgina web.

Les cookies que utilitzem tenen una vida útil variable. La vida útil màxima que establim en alguna d’elles és de 5 anys des de l’última visita a la nostra pàgina web. L’usuari pot esborrar totes les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Li recomanem que consulti l’ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions sobre com gestionar les cookies.