Avís de Privacitat

Avís de Privacitat

Visitar aquesta web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En el cas que l’usuari ho faci, les dades recollides en aquest portal web seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (en endavant LOPD-GDD).

De les dades facilitades pels usuaris, en serà responsable del tractament el Centre de Recerca en Economia Internacional (en endavant CREI). En aquest sentit, hem creat i mantenim actualitzat el corresponent registre de tractament sobre les dades personals que ens faciliteu en aquesta web.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera expressa i inequívoca el tractament de les seves dades pel CREI, amb la finalitat de respondre les preguntes que se’ns formulin i/o informar puntualment dels nostres serveis. En aquest sentit, es conservaran les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió, tret que prèviament s’obtingui el consentiment de l’interessat, tret d’obligació legal o en cas que fos necessari per dur a terme els serveis contractats al CREI.

De conformitat amb el previst en la normativa sobre protecció de dades personals, el CREI ha adoptat les mesures de seguretat adequades i ha instal·lat els mitjans i les actuacions tècniques pertinents per tal d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat a les bases de dades i el robatori de les dades personals. Així mateix, es compromet a notificar, dins del termini establert, qualsevol intromissió que afecti el tractament.

En qualsevol moment, l’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés i informació, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat previstos al RGPD i a la LOPD-GDD. A tal efecte, l’usuari pot contactar amb el CREI:

  • Enviant una carta certificada per correu ordinari al Centre (ref. protecció de dades personals).
  • Enviant un correu electrònic al nostre delegat de protecció de dades a través del correu electrònic següent: dpo@crei.cat.

A la sol·licitud han de figurar les dades següents: el nom complet de l’usuari, el número de DNI/NIE/passaport i la descripció del dret exercit. El CREI es compromet a contestar en el termini legal previst.

Si voleu obtenir més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres a través del correu electrònic crei@crei.cat.