CREI-DEE Seminar (Jianjun Miao)

October 14, 2013

Jianjun Miao (Boston University)
“Bubbles and Credit Constraints” (with P. Wang)